شرکتهاي PAP مي‌توانند شبکه سازي کنند و از طريق شبکه مخابراتي کشور نقاط مختلف را به هم متصل نمايند. شرکتهاي PAP با جداسازي ديتا و صوت قادرند بر روي کابلهاي آبونه مشترکين تلفني مانور دهند. امروزه در جهان استفاده از تجهيزات BROAD BAND و خطوط LEASED LINE نسبت به خطوط DIALUP در حال افزايش است. يکي از دلا‌يل توسعه روز‌افزون اين تکنولوژي قيمت ارزان آن است. حتي شرکتهاي ارائه کننده اينترنت (ISP) مي‌توانند با به کارگيري سرويس فوق از طريق PAP پهناي باند بسيار بالا‌تري را نسبت به E? به درب منازل و شرکتها منتقل کنند.