سوکت هاي نوع ديتا گرام

سوکت هاي نوع ديتا گرام | شرکت طراحي سايت بهپردازن

سوکت نوع ديتاگرام نامطمئن است و هيچگونه تضميني در ترتيب جريان داده‌ها وجود ندارد. سوکت نوع ديتاگرام مبتني بر پروتکل UDP است و بدون نياز به برقراري هيچ ارتباط يا اتصال، داده‌ها مبادله مي‌شوند و بنابراين تضميني در رسيدن داده‌ها، صحت داده‌ها و حفظ ترتيب داده‌ها وجود ندارد ولي با تمام اين مشکلات باز هم در برخي از کاربردها مثل انتقال صدا و تصوير مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تنها حُسن استفاده از سوکت‌هاي ديتاگرام، سرعت تحويل داده‌ها است.