اگر بخواهيم از نظر اهميت انواع سوکت را معرفي کنيم دو نوع سوکت بيشتر وجود ندارد.(انواع ديگري هم هستند ولي کم اهميت ترند). اين دو نوع سوکت عبارتند از:

    سوکت‌هاي نوع استريم که سوکت‌هاي اتصال گرا (connection oriented) ناميده مي‌شود.
    سوکت‌هاي نوع ديتاگرام که سوکت‌هاي بدون اتصال (connectionless) ناميده مي‌شوند.