در  طراحي سايت و طراحي پرتال سايتهاي فلش دو نوع استاتيک و نيمه ديناميک هستند که توسط نرم‌افزارهاي خاصي طراحي مي شوند. معمولا" از XML يا Action Script براي ايجاد قابليت هاي تغيير يا هوشمندي در اين سايت ها بهره گرفته مي شود.
به طور کلي در  طراحي سايت و طراحي پرتال سايت هاي فلش  استاتيک غير قابل تغييرند وبه مانند سايت هاي ثابت توسط طراح ايجاد مي شوند و براي تغيير آن نياز است به افرادي نياز است که به صورت حرفه اي يا نيمه حرفه اي از دانش طراحي سايتهاي فلش برخوردار باشند.
اما سايتهاي فلش نيمه ديناميک مانند  سايت هاي ديناميک عمل مي‌کند و قابل تغيير هستند. اما تغيير دادن در آنها به سادگي  سايت هاي ديناميک نيست و نيز دامنه ي ايجاد تغييرات محدودتر است.