كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : پروتکلSMTPچیست؟ :

شرح : پست الكترونيكي يكي از مهمترين سرويس هاي اينترنت است كه شباهت زيادي به پست معمولي دارد. اين سرويس، اتصال غير هم زمان رابراي افراد پديد مي آورد. بدين معنا كه افراد هر زمان مايل باشند مي توانند اقدام به ارسال و يا مطالعه ي نامه هاي خود نمايند، بدون اين كه نياز باشد اين اعمال را با زمان و برنامه ريزي ديگران منطبق كنند. هنگامي كه يك نامه ي الكترونيكي ارسال مي شود، انتظار اين است كه سرويس دهنده ي پست الكترونيكي، آن نامه را به درستي به مقصدارسال نمايد. مراحل ارسال بدون توجه به سخت افزار و نرم افزار و تنها با استفاده از پروتكل هاي انتقال پست الكترونيكي انجام مي شود.