به معناي مقدار زماني است که صفحه وب سايت يا وبلاگتان به طور کامل بارگذاري و قابل استفاده مي شود سرعت بارگذاري ، از مهمترين نکات در طراحي سايت توجه به سرعت بارگذاري (load) صفحات سايت است که علي رغم اين اهميت، کمتر به آن توجه مي شود. با استفاده از تکنيکهاي برنامه نويسي و طراحي سايت، سرعت بارگذاري صفحات را تا حد امکان افزايش دهيد. دقت داشته باشيد که اکثر کاربران، تحمل زيادي ندارند.