مهندسي نرم افزار چيست؟

مهندسي نرم افزار چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

يعني استفاده از اصول مهندسي بجا و مناسب براي توليد و ارائه محصول نرم‌افزاري با کيفيت که قابل اطمينان و با صرفه بوده و برروي ماشين‌هاي واقعي به طور کارآمدي عمل کند.

مهندسي نرم‌افزار يک روش سيستماتيک، منظم و دقيق براي ساخت و ارائه محصولي نرم‌افزاري با کيفيت است.

 فعاليت شرکت نرم افزاري