يک طراحي مناسب مي تواند ميزان خروج کاربران از وب سايت را کاهش داده و موجب افزايش فعاليت کاربران در وب سايت شود .ساختار استاندارد و مناسب با تکيه بر محتواي مناسب و کاربردي ميتوانيد ميزان خروج کاربران از وب سايت قبل از بازديد تنها يک صفحه را بگيريد و بازديد کننده را ترغيب به ديدن تمامي صفحات وب سايت نمايد .