در برگيري داده‌هاي کاربر داخل بسته IP يک مثال از سر صفحه ارائه شده‌است. اعتبار IP مي‌تواند نقش مهم ايفا کند. اين بدان معنا است که شبکه‌ها نمي‌توانند بسته‌ها و موارد زير را تضمين کنند.


1 تخريب نشدن داده ها

2 گم نشدن داده ها

3 تحويل منظم بسته ها

4 ورود انفرادي