منظور از وب چيست؟

منظور از وب چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

وب شبکه اي است متشکل از تمامي کامپيوترهاي دنيا، شبکه اي از شبکه ها.
اينترنت، وب، WWW ، web يا World Wide Web همگي يک چيزند.
تمامي کامپيوترهاي وب ميتوانند با هم ارتباط داشته باشند.
کامپيوترهاي موجود در وب با کمک استاندارد ارتباطي يا پروتوکل HTTP با هم ارتباط برقرار ميکنند