کاربردBCC

کاربردBCC | شرکت طراحي سايت بهپردازن

BCC زماني کاربرد دارد که بخواهيم يک کپي از ايميل خود را براي افراد ديگري ارسال کنيم اما نمي خواهيم که ديگر گيرنده ها از وجود آنها با خبر شوند و يا بخواهيم يک ايميل را به افراد زيادي ارسال کنيم. مثلا شما يک ليست از ايميل هاي مختلف داريد و مي خواهيد که يک ايميل را به همه ي آنها ارسال کنيد. حتي اگر مهم نباشد که آنها از ايميل يکديگر با خبر شوند باز بهتر است که ايميل آن ها را در BCC تايپ کنيم براي اينکه وقتي گيرنده ايميل را دريافت مي کند يک ليست بلند از ايميل هاي مختلف را نبيند و خيلي سريع به متن ايميل برسد.