حافظه هاي هيبريدي تلفيقي از HDDو  SSDاست.دو نوع ساختار HDD وSSD وجود دارد که اولي براي ذخيره داده ها و از دومي براي کش کردن داده ها استفاده مي شود در نتيجه چنانچه بعدا پردازنده به داده ها نياز داشته باشد دسترسي به اين داده ها فوق العاده سريع مي  باشد.