هوش مصنوعي چيست ؟ آيا هوش مصنوعي همان مهندسي نرم افزار است ؟

هوش مصنوعي چيست ؟ آيا هوش مصنوعي همان مهندسي نرم افزار است ؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

گر بخواهيم سيستم هوشمند مصنوعي داشته باشيم در حال حاضر عملا مجبور به استفاده از کامپيوتر هستيم. براي ساخت چنين سيستمي بايد يک برنامه کامپيوتري بنويسيم. پس اگر سيستم هوشمند يک برنامه کامپيوتري باشد (که در عمل نيز بيشتر سامانه هاي هوشمند کنوني برنامه هاي رايانه اي هستند) چه تفاوتي بين برنامه هوشمند و يک برنامه معمولي نرم افزار است؟

 فعاليت شرکت نرم افزاري