جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : چه زماني برنامه هاي MVC را ايجاد کنيم؟ :

شرح : شما بايد در هنگام انتخاب ASP.NET و ASP.NET MVCبراي ساخت برنامه هاي وبي بسيار دقت کنيد. MVC جايگزيني براي فرم هاي وب ASP.NET نيست و شما مي توانيد از هر کدام از آنها براي ساخت برنامه هاي وبي استفاده کنيد. اگر شما يک برنامه وبي بر مبناي فرم هاي وب داريد، مي توانيد همچنان آن را به همان شيوه ي سابق ادامه دهيد.