shader functions يا shader برنامه‌هاي کامپيوتري هستند که امکان ساختن برنامه‌هايي با جلوه‌هاي بصري پيشرفته توسط يک زبان برنامه‌نويسي خاص (متشابه با زبان C)، را فراهم مي‌سازند. زبان برنامه‌نويسي که براي ساخت shaders مورد استفاده قرار مي‌گيرد، shading language ناميده مي‌شود. shading language مورد استفاده در OpenGL ES 2.0 بر اساس (OpenGL shading language (GLSL است که (OpenGL ES shading language (GLSL ES نيز ناميده مي‌شود. به‌دليل اين‌که WebGL بر اساس OpenGL ES 2.0 است، از اين‌رو براي ساخت shaders از GLSL ES استفاده مي‌کند.