سيستم siri در هوش مصنوعي چيست؟

سيستم siri در هوش مصنوعي چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

سيري يک هوش مصنوعي است که حرف هاي شما را مي شنود، درک مي کند? به دستورات عمل کرده و حتي با شما صحبت مي کند. البته او هنوز فارسي ياد نگرفته است و در اين زمينه شما بايد خود را با او تطبيق دهيد و به زبان انگليسي با او صحبت کنيد تا توانايي هاي هيجان انگيزش را ببينيد و لذت ببريد. اين سيستم خطاي بسيار کمي در درک مفهوم و انجام دستورات داشته و دايره لغات وسيعي دارد و معني همه آنها را درک مي کند.