ماکرو، يا دستور درشت، در برنامه‌نويسي رايانه، مجموعه‌اي از دستورها است که مشابه زيربرنامه يکبار نوشته مي‌شود و چندين بار استفاده مي‌شود. اسمبلر هنگام ترجمه برنامه در مواجهه با نام ماکرو دستورات معادل را قرار مي‌دهد.