پايگاه داده اس کيو ال چيست ؟ با گسترش طراحي وب سايت هاي پويا در شبکه جهاني وب نياز به يک پايگاه داده و بانک اطلاعاتي (database) بزرگ براي مديريت محتوا  احساس ميشد. مديريت پايگاه داده ها يک فرايند پيچيده است ، که به طور قابل توجهي با برنامه و زبان برنامه نويسي SQL اين نياز برطرف شده است.

پايگاه داده در اصل مجموعه اي سازمان يافته از اطلاعات است. اين واژه از دانش رايانه سرچشمه مي گيرد ،اما کاربر وسيع و عمومي نيز دارد، اين وسعت به اندازه اي است که مرکز اروپايي پايگاه داده (که تعاريف خردمندانه اي براي پايگاه داده ايجاد مي کند) شامل تعاريف غير الکترونيکي براي پايگاه داده مي باشد. در اين نوشتار به کاربرد هاي تکنيکي براي اين اصطلاح محدود مي شود.

يک تعريف ممکن اين است که: پايگاه داده مجموعه اي از رکورد هاي ذخيره شده در رايانه با يک روش سيستماتيک (اصولي) مثل يک برنامه رايانه اي است که مي تواند به سوالات کاربر پاسخ دهد. براي ذخيره و بازيابي بهتر، هر رکورد معمولا به صورت مجموعه اي از اجزاي داده اي يا رويداد ها سازماندهي مي گردد.

بخش هاي بازيابي شده در هر پرسش به اطلاعاتي تبديل مي شود که براي اتخاذ يک تصميم کاربرد دارد. برنامه رايانه اي که براي مديريت و پرسش و پاسخ بين پايگاه هاي داده اي استفاده مي شود را مدير سيستم پايگاه داده اي يا به اختصار (DBMS) مي ناميم. خصوصيات و طراحي سيستم هاي پايگاه داده اي در علم اطلاعات مطالعه مي شود.

مفهوم اصلي پايگاه داده اين است که پايگاه داده مجموعه اي از رکورد ها يا تکه هايي از يک شناخت است. نوعا در يک پايگاه داده توصيف ساخت يافته اي براي موجوديت هاي نگه داري شده در پايگاه داده وجود دارد: اين توصيف با يک الگو يا مدل شناخته مي شود. مدل توصيفي، اشيا پايگاه هاي داده و ارتباط بين آنها را نشان مي دهد. روش هاي متفاوتي براي سازماندهي اين مدل ها وجود دارد که به آنها مدل هاي پايگاه داده گوييم.

پرکاربرد ترين مدلي که امروزه بسيار استفاده مي شود، مدل رابطه اي است که به طور عام به صورت زير تعريف مي شود: نمايش تمام اطلاعاتي که به فرم جداول مرتبط که هريک از سطر ها و ستونها تشکيل شده است(تعريف حقيقي آن در علم رياضيات برسي مي شود). در اين مدل وابستگي ها به کمک مقادير مشترک در بيش از يک جدول نشان داده مي شود. مدل هاي ديگري مثل مدل سلسله مراتب و مدل شبکه اي به طور صريح تري ارتباط ها را نشان مي دهند.

در مباحث تخصصي تر اصتلاح دادگان يا پايگاه داده به صورت مجموعه اي از رکورد هاي مرتبط با هم تعريف مي شود. بسياري از حرفه اي ها مجموعه اي از داده هايي با خصوصيات يکسان به منظور ايجاد يک پايگاه داده اي يکتا استفاده مي کنند.

معمولا DBMS ها بر اساس مدل هايي که استفاده مي کنند تقسيم بندي مي شوند: ارتباطي،شي گرا، شبکه اي و امثال آن. مدل هاي داده اي به تعيين زبانهاي دسترسي به پايگاه هاي داده علاقه مند هستند. بخش قابل توجهي از مهندسي DBMS مستقل از مدل هاي مي باشد و به فاکتور هايي همچون اجرا، همزماني،جامعيت و بازيافت از خطاهاي سخت افزاري وابسطه است.در اين سطح تفاوت هاي بسياري بين محصولات وجود دارد.

هر database در اسکيوال از قسمتهاي مختلفي تشکيل شده است،اين بخشها شامل موارد زير است :

    Table
    View
    Stored procedre
    Function
    و ....