برنامه‌نويسي منطقي (logic programming)

برنامه‌نويسي منطقي (logic programming) | شرکت طراحي سايت بهپردازن

  برنامه‌نويسي منطقي (logic programming)

برنامه‌نويسي منطقي به عنوان يک سطح وسيع استفاده از منطق رياضيات مي‌باشد که در زمينه‌هاي تحليل و محاسبات کامپيوتري، اثبات تئوريهاي علمي، ايجاد مدل و حل مسائل، از اين پارادايم برنامه‌نويسي استفاده مي‌شود. زبانهايي چون پرولوگ از نمونه زبانهاي برنامه‌نويسي منطقي به شمار مي‌آيند.