کامپيوتر قياسي

کامپيوتر قياسي | شرکت طراحي سايت بهپردازن

کامپيوتر قياسي يا آنالوگ کامپيوتري است که به جاي اطلاعات کد دهي شده،اعداد را بر مبناي دو داده دائمي که در حال تغيير و هميشه تغييرات ولتاژي را مورد پردازش قرار مي‌دهد. کامپيوترهاي ديجيتالي مقادير را با سيگنالهاي خاصي بيان مي‌کند.