مديريت فرايند عضو داخلي هر سيستم عامل به روز دنياست .OS بايد به فرايند ها منابع را اختصاص دهد، به فرايند ها قابليت اشتراک اطلاعات را بدهد، منابع هر فرايند را از ديگري بپوشاند و هماهنگ سازي بين فرايند ها را امکان پذير سازد.