الگوريتم QuickSort چيست وکارايي آن

الگوريتم QuickSort چيست وکارايي آن | شرکت طراحي سايت بهپردازن

يکي از سريع ترين الگوريتم هاي مرتب سازي، الگوريتم quick sort مي باشد که نه تنها در بحث آموزش بلکه در محيط ها و برنامه هاي کاربردي روزمره نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. پيچيدگي اين الگوريتم در حالت ميانگين (  O(n log n  و در بدترين حالت ( O(n2  مي باشد. اين الگوريتم مرتب سازي توسط فردي به نام هور ابداع گرديد. اين الگوريتم مشابه الگوريتم مرتب سازي ادغامي، از روش تقسيم و حل يا divide-and-conquer strategy  حل مي گردد.