رمز نگاريVigenere

رمز نگاريVigenere | شرکت طراحي سايت بهپردازن

نوعي رمز جانشيني چند الفبايي محسوب ميشود. ? از يک ماتريس 26 در 26 و يک کليد براي رمزگذاري متن استفاده ميشود. ? حروف متوالي کليد، سطر ماتريس و حروف متوالي متن، ستون ماتريس را مشخص ميکنند. ? کليد معموا يک کلمه چندحرفي است که تکرار ميشود. ? براي اين رمزگذاري و رمزگشايي از تابلوي رمز Vigenere ميتوان استفاده نمود.