در ساده‌ترين حالت ممکن، آليس و باب مي‌توانند، بدون اطلاع دشمن، کليد K را با هم به اشتراک بگذارنند و از اين کليد براي رمز کردن و از رمز خارج کردن متن مکاتباتشان استفاده کنند. کليد به اشتراک گذاشته شده معمولاً يک دنباله تصادفي k بيتي است که با يک توزيع احتمال يکنواخت انتخاب مي‌شود. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، آليس مي‌تواند الگوريتمي را براي رمزکردن متن اصلي M با کمک کليد K به کار ببرد و متن رمز شده C را به‌دست آورد. متن رمزشده C براي باب فرستاده مي‌شود. باب با کمک الگوريتمي متناظر با الگوريتم آليس و با کمک کليد K مي‌تواند متن C را از رمز خارج کند و متن اصلي M را به‌دست آورد. اين طرح، طرح کلي رمزنگاري متقارن است، که در آن دو طرف مکاتبه کننده کليدي را با هم به اشتراک مي‌گذارند. در حالت کلي يک طرح رمزنگاري به صورت تصادفي است، بدين معني که آليس بايد يک عدد تصادفي انتخاب کند و پيام C را از روي ورودي M، عدد تصادفي انتخاب شده و کليد K به‌دست آورد. در هر مرحله که الگوريتم رمزکردن انجام مي‌شود يک عدد تصادفي جديد مورد نياز است. تجديد اين عدد تصادفي باعث مي‌شود که اگر الگوريتم رمزکردن دوبار روي يک پيام M با يک کليد K اجرا شود متن‌هاي رمزشده متفاوتي داشته باشيم