مفهوم ارث بري در شي گرايي

مفهوم ارث بري در شي گرايي | شرکت طراحي سايت بهپردازن

يکي از مکانيزم‌هايي که در شي‌گرايي وجود دارد اين است که يک کلاس از يک کلاس ديگر متولد شود. به اين معني که کلاس متولد شده علاوه بر ارث‌بري (Inheritance) از کليه متدها و خصوصيات کلاس پدر، خود مي‌تواند شامل متدها و خصوصيات جديدي نيز باشد. فرض کنيد که در حياط خانه يک استخر آب اضافه شود. اين خانه علاوه‌بر کليه امکانات خانه اول داراي يک قسمت جديد (يا خصوصيت جديد و يا متد جديد) شده است.