بات‌نت‌ها شبکه‌هايي هستند که با در اختيار گرفتن مجموعه‌اي از کامپيوترها که بات(bot) ناميده مي‌شوند، تشکيل مي‌شوند. اين شبکه‌ها توسط يک و يا چند مهاجم که botmasters ناميده مي‌شوند، با هدف انجام فعاليت‌هاي مخرب کنترل مي‌گردند. به عبارت بهتر ربات‌ها کدهاي مخربي هستند که بر روي کامپيوترهاي ميزبان اجرا مي‌شوند تا امکان کنترل نمودن آن‌ها از راه دور را براي botmasterها فراهم نمايند و آن‌ها بتوانند اين مجموعه را وادار به انجام فعاليت‌هاي مختلف نمايند.