جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : ليست يک مفهوم پايه اي در زبان ليسپ :

شرح : نام ليسپ از زبان پردازش ليست گرفته شده‌است. لينک ليست يکي از قسمت‌هاي اصلي ساختمان داده? زبان ليسپ است و سورس کد ليسپ از ليست‌ها ساخته شده‌است و مي‌تواند به عنوان ساختمان داده عمل کند. پيشرفت و توسعه? سيستم ماکرو به برنامه نويسان اجازه مي‌دهد تا ترکيب‌هاي جديد ويا حتي حيطه? زبان‌هاي برنامه نويسي ويژه‌اي را ايجاد کرده و در زبان ليسپ تعبيه کنند. قابليت تبادل کدها و داده‌ها به زبان ليسپ قابليت تشخيص ترکيب‌ها را مي‌دهد، همه? کدهاي برنامه به صورت عبارت‌هاي نمادين يا ليست‌هاي پرانتز گذاري شده نوشته شده‌اند. يک تابع مي‌تواند توسط خودش ويا توابع ديگر فراخواني شود ويا طبق قواعد نحوي نوشتن يک ليست و استفاده از اول نام عملگرها و پيروي کردن از قواعد آرگومان‌ها ايجاد شود.