•     استفاده از سُوپ روي HTTP در مقايسه با تکنولوژيهاي اجرايي قبلي، سبب تسهيل ارتباط در پس پراکسي‌ها و فايروال‌ها مي‌شود.
  •     سُوپ به حدي فراگير است که استفاده از پروتکلهاي انتقال مختلف را مقدور مي‌سازد. Strackهاي استاندارد از HTTP بعنوان يک پروتکل انتقال استفاده مي‌کنند اما از ساير پروتکلها نيز مي‌توان استفاده نمود (TCP, SNMP).