دارک نت در دهه 1970 در اصل براي تعيين شبکه هاي مجزا از آرپانت براي اهداف امنيتي ابداع شد. دارک نت ها ميتوانند از ARPANET ديتا دريافت کنند اما آدرس هايي دارند که در ليست هاي شبکه ديده نميشوند و به پينگ ها و سوالات ديگر جواب نمي دهند. دارک نت مورد پذيرش کساني که نشريه "The Darknet and the Future of Content Distribution" را دنبال ميکردند واقع شد. در سال 2002 مقاله اي توسط چهار کارمند Microsoft به نام هاي Peter Biddle, Paul England, Marcus Peinado و Bryan Willman نوشته شد که شامل مفاهيم زير بودند: ايده دارک نت بر اساس سه فرض شکل گرفته است: هر موضوعي که به طور گسترده انتشار داده شده باشد ، به صورت يک فرم قابل کپي شدن در دسترس بخشي از کاربران قرار خواهد گرفت. کاربران در صورت امکان و در صورت تمايل موضوع مورد نظر را کپي ميکنند. کاربران از طريق کانال هاي با پهناي باند بالا متصل شده اند. دارک نت بر اساس فرض 1 يک شبکه توزيع شده است که از تزريق موضوعات به وجود مي آيد و بر اساس فرض هاي 2 و3 انتشار اين موضوعات. پژوهشگران مايکروسافت راجع به اين بحث ميکردند که وجود دارک نت اولين مانع پيشرفت فناوري هاي کارآمد DRM بود.