اسپارکل چيست؟

اسپارکل چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اسپارکل زبان بازيابي معناي ذخيره شده در مدل داده‌اي آردي‌اف است. اين زبان شبيه زبان اس‌کيوال بوده و معنا را براساس محتواي آن جستجو مي‌کند. يک زبان کوئري براي پايگاه داده است که قادر به بازيابي و دستکاري داده ها ي ذخيره شده در فرمت چارچوب توصيف منبع RDF است.