مفهوم KEYWORD در موتورهاي جستجو چيست؟

مفهوم KEYWORD در موتورهاي جستجو چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

عبارت است از کلمه اي که توسط کاربران در موتورهاي جستجو تايپ مي شود مديران وب سايت ها مطابق با زمينه اصلي کار سايت چنين کلماتي را پيدا مي کنند و در فضايي از سايت تحت عنوان متا تگ يادداشت مي کنند و زماني که موتورهاي جستجو کلمه درخواستي کاربر را جستجو مي کنند بر اساس کلمات موجود در اين متا تگ ها رتبه بالاتري را به سايت اختصاص مي دهند. هر چه غلظت کلمات کليدي در محتوا سايت بيشتر باشد نتايج جستجوي سايت موثر تر و مفيد تر مي شود.