جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

موضوع مقاله : مخفف چيست؟ OWASP :

شرح : کلمه OWASP مخفف شده حرف اول کلمات Open Web Application Security Project مي باشد . پروتکل OWASP در حقيقت يک پروژه غير دولتي است که در زير پروژه هاي نه گانه خود معيارها ، الزمات و محدوديت هايي را براي امن سازي حوزه وب پيشنهاد کرده و به صورت تفصيلي به هر کدام از آنها مي پردازد . پروژه اين پروتکل يک استاندارد بين المللي است که به هيچ فرد ، شرکت و يا سازمان خاص و يا کشور خاصي وابسته نيست و يک پروژه متن باز ( Open Source ) است که گروه هاي مختلفي از توليد کنندگان مقالات امنيت ، شرکت فعال در حوزه استاندارد ، شرکت هاي دانش بنيان و همچنين کليه کارشناسان حوزه امنيت وب در کل کشورها در جامعه فعال اين پروژه در حال فعاليت هستند . کليه استانداردها ، قواعد و متدولوژي هاي توليد شده در اين پروژه بين المملي کلاً رايگان بوده و در نتيجه در دسترس عموم قرار دارد . نگته مهم در مورد اين پروژه اين است همانطوري که گفتم اين پروژه يک پروتکل است ولي با توجه به روند رشد و توسعه قواعد و مقررات و الزامات ومحدوديتهاي آن عملاً تبديل به يک استاندارد در حوزه وب شده است و در نظر کارشناسان حوزه امنيت وب به عنوان يک معيار بين المللي در نظر گرفته مي شود .