در فرايند توليد نرم افزار بهتر است توليد و بروزرساني test case هاي خودکار (توليد شده با استفاده از کد)، توسط برنامه نويسي که task را بر عهده دارد انجام شود يا اينکه test case ها توسط مدير فني يا مدير تست توسعه داده شود و توسط برنامه نويس pass شود.بسته به نوع و سطح تست داره. در صورتي که تست نرم افزار را whiteBox ببينيم و test case ها در سطح unit test توليد شوند بهترين فرد برنامه نويس است و در سطح هاي بالاتر که integrity , system , acceptance Test مي باشد خود برنامه نويس يا برنامه نويس ارشد که اشراف بيشتري به نرم افزار دارد در صورتي که تست نرم افزار به صورت black box مد نظر باشد بهترين افراد کساني هستند که علاوه بر تسلط به مفاهيم تست به سيستم و پيچيدگي هاي business اي آن اشراف دارند