در فرايند هاي توليد نرم افزار فازهايي وجود دارد (مانند تحليل، طراحي و ...) که پشت سر هم يا بصورت تکراري پشت سر هم اجرا مي شوند و هر فعاليت توليد نرم افزار در يکي از اين فازها انجام مي شود. يکسري فعاليت ها در فرايند توليد نرم افزار وجود دارد که بايد در تمامي اين فازها بصورت مستمر اجرا شوند. به اينگونه فعاليت ها (مانند مديريت ريسک يا مديريت پروژه) فعاليت چتري در فرايندهاي توليد نرم افزار مي گويند.

 فعاليت شرکت نرم افزاري