فعاليت هاي چتري در مهندسي نرم افزار به چه معناست؟

فعاليت هاي چتري در مهندسي نرم افزار به چه معناست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

‏انجام درست فعاليت‌هاي چارچوبي تا حدود بسيار زيادي تحت کنترل انسان مي‌باشد ولي براي توليد موفق يک پروژه‌ي نرم‌افزاري به تنهايي کافي نيستند. زيرا در وادي زندگي علاوه بر قوانين انساني، قوانين طبيعي نيز وجود دارند، اگر فعاليت‌هاي چارچوبي درست بودند، اما اطلاعات موجود در هارد ديسک به دليل عوامل طبيعي از بين رفتند، چه کار کنيم، اگر فعاليت‌هاي چارچوبي درست بودند، اما به دليل ماهيت انساني بودن يک انسان و عوامل طبيعي همچون مرگ و مير و زلزله، مديران و همکاران خود را از دست داديم، چه کار کنيم و واقعاً اگر همه‌ي موارد تحت کنترل انسان براي رسيدن به موفقيت درست بودند، عوامل طبيعي که خارج از کنترل انسان هستند را چه کار کنيم …

انواع فعاليتهاي چتري

1- کنترل و پيگيري پروژه‌‌ي نرم‌افزاري

براي تحويل به موقع محصول، نياز به يک زمان‌بندي اوليه است، اما از آن مهم‌تر کنترل و پيگيري اين زمان‌بندي در طول پروژه است. بنابراين کنترل و پيگيري پروژه‌ي نرم‌افزاري ‏به تيم پروژه امکان مي‌دهد تا از پيشرفت واقعي پروژه با توجه به برنامه زمان‌بندي شده آگاه شده و در صورت لزوم اقدامات لازم را براي حفظ برنامه‌ي زمان‌بندي انجام دهند. در واقع در اين فعاليت مقايسه مي‌شود تا در صورت لزوم و در مواردي که از زمان زمان‌بندي عقب هستيم، کارهايي براي جبران اين عقب ماندگي انجام پذيرد.

2- ‏مديريت ريسک

گام اول مديريت ريسک، شناسايي ريسک (تحليل ريسک) است و گام دوم مقابله با ريسک، ‏براي مقابله با ريسک بايد هزينه کرد. مثلاً ريسک از دست دادن اطلاعات را مي‌توان با هزينه و خريداري يک سيستم پشتيبان‌گيري از اطلاعات مرتفع نمود يا ريسک از دست دادن مديران را مي‌توان با هزينه و استخدام يک نيروي انساني پشتيبان در کنار مديران داراي درجه ‏اهميت بالا مرتفع نمود. در واقع در اين فعاليت، ريسک‌هاي محتملي که ممکن است بر روي خروجي‌هاي پروژه و يا کيفيت محصول نهايي پروژه يا به عبارت دقيق‌­تر بر روي خصوصيات پروژه‌­هاي موفق نرم‌­افزاري (نياز، زمان و هزينه) تأثير ناگواري بگذارند شناسايي، مديريت و در صورت امکان تقليل مي‌يابند. دقت ­کنيد که احتمال وقوع ريسک، تابعي از زمان است، بنابراين مديريت ريسک مي‌بايست در سراسر چرخه‌ي حيات نرم‌افزار، حضوري فعال و پررنگ داشته باشد.

3- تضمين کيفيت نرم‌افزار (SQA : Software Quality Assurance)

‏فعاليت‌هاي لازم، کافي و دقيق در فعاليت‌­هاي مختلف چارچوپ فرآيند توليد نرم‌افزار (ارتباطات، برنامه‌ريزي، مدل‌سازي، ساخت و استقرار) براي حصول اطمينان از کيفيت نرم‌افزار (نرم‌افزاري مطابق با خواسته‌هاي مشتري) را معين مي‌کند. اگر فعاليت‌هاي مربوط به فازهاي مختلف چارچوپ فرآيند توليد نرم‌افزار ‏درست باشند، نتايج خودشان درست خواهند بود.

4- بازبيني‌هاي فني (FTR : Formal Technical Review)

‏تمامي فرآورده‌هاي توليد شده در فعاليت‌هاي مختلف چارچوب فرآيند توليد نرم‌افزار براي آشکار کردن خطاها قبل از انتشار آنها در فعاليت بعدي و برطرف کردن آنها مورد ارزيابي و بازبيني قرار مي‌گيرند. به بيان ديگر بعد از انجام هر مرحله از توسعه‌ي نرم‌افزار، نتايج حاصله مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند تا خطاهاي مستقر در اين مرحله به مراحل بعد انتشار نيابند. اين ارزيابي توسط يک گروه از افراد پروژه انجام شده و باعث افزايش کيفيت نرم‌افزار مي‌شود.

5- اندازه‌گيري

‏در اين فعاليت، اندازه‌ها، معيارها و شاخص‌هاي محصول، پروژه و فرآيند، تعريف و جمع‌آوري مي‌شوند که با استفاده از اين اطلاعات، مدير و تيم پروژه قادر به تحويل نرم‌افزار با کيفيت بالا و مطابق با استانداردهاي از پيش تعيين شده مي‌باشند. در واقع اين اطلاعات سبب مديريت بهتر پروژه‌هاي نرم‌افزاري و تطابق دادن آن با استانداردها و به دست آمدن محصولي با کيفيت بالاتر مي‌شود. به بيان ديگر با استفاده از فعاليت اندازه‌گيري، معيارهايي کمّي، براي ارزيابي و پيشرفت فرآيند، محصول (پروژه) ارائه مي‌شود.

6- مديريت پيکربندي نرم‌افزار (Software Confiquration Management)

اثرات هرگونه تغييرات را در سرتاسر فرآيند توليد نرم‌افزار مديريت مي‌کند. مديريت پيکربندي نرم‌افزار را مي‌توان معادل مديريت و کنترل تغييرات در نظر گرفت. بنابراين مديريت پيکربندي نرم‌افزار همانند مديريت تغييرات، هم روي تغييراتي که پس از تحويل محصول به مشتري رخ مي‌دهند، اعمال مي‌شود و هم تغييراتي که قبل از تحويل به مشتري رخ داده‌اند را کنترل مي‌کند.

7- مديريت قابليت استفاده مجدد

ضوابطي براي محصول کاري که قابليت استفاده مجدد دارد (که شامل تمام مؤلفه‌ها مي‌شود) تعريف شده و نيز مکانيزمي براي توليد مؤلفه‌هايي با قابليت استفاده‌ي مجدد پايه‌ريزي مي‌شود. در اين ديدگاه، مؤلفه‌ي در حال توليد، بايد هم نيازهاي پروژه‌ي فعلي را برطرف سازد و هم نيازهاي احتمالي پروژه‌هاي مشابه که در آينده توليد خواهند شد را پوشش دهد.

8- توليد و پيش توليد محصولات کاري

‏شامل فعاليت‌هاي لازم براي توليد محصولات کاري مانند مدل‌ها، مستندات، فرم‌ها و ليست‌ها مي‌شود.