پيچيدگي طراحي سايت (نياز به دانش برنامه نويسي) هزينه بر بودن امکان ايجاد تغييرات مختلف در ظاهر و محتوا تنوع بالا در ابزارهاي طراحي و زبان‌هاي برنامه نويسي مورد استفاده