انواع ويروسها کدامند وشناخته ترين آنها چيست؟

انواع ويروسها کدامند وشناخته ترين آنها چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

ويروس‌ها انواع مختلفي دارند که شناخته شده‌ترين آن ها انگلي يا پارازيتي (که به پوشه‌ها‌ و پرونده‌ها آسيب مي‌زنند)، خودراه‌انداز (Boot Sector)، چند ريختي (که در هر رايانه‌اي به شکلي درمي‌آيند)، چند بخشي (ترکيبي)، ماکرو و مخفي هستند.