جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

موضوع مقاله : انواع ويروسها کدامند وشناخته ترين آنها چيست؟ :

شرح : ويروس‌ها انواع مختلفي دارند که شناخته شده‌ترين آن ها انگلي يا پارازيتي (که به پوشه‌ها‌ و پرونده‌ها آسيب مي‌زنند)، خودراه‌انداز (Boot Sector)، چند ريختي (که در هر رايانه‌اي به شکلي درمي‌آيند)، چند بخشي (ترکيبي)، ماکرو و مخفي هستند.