جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

انواع ويروسها کدامند وشناخته ترين آنها چيست؟

شرح : ويروس‌ها انواع مختلفي دارند که شناخته شده‌ترين آن ها انگلي يا پارازيتي (که به پوشه‌ها‌ و پرونده‌ها آسيب مي‌زنند)، خودراه‌انداز (Boot Sector)، چند ريختي (که در هر رايانه‌اي به شکلي درمي‌آيند)، چند بخشي (ترکيبي)، ماکرو و مخفي هستند.