كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : برنامه ریزی و طراحی عناصر :

شرح : مستند سازي : به چه نوع مستنداتي براي پياده سازي پروژه ، نياز است ؟ گزارش فوق مي تواند شامل Cheklist لازم براي ارتقاء( ساده و يا پيچيده ) ، ليست نهائي تصميم گيري ، مستندات اطلاعاتي به منظور ارائه به کاربران معمولي شبکه و ساير موارد ديگر باشد . مستندات آموزشي مي بايست براي مديران شبکه و کاربران ماهر آماده گردد. در اين رابطه لازم است يک مستند ديگر که لي اوت فيزيکي و منطقي شبکه پياده سازي شده و يا ارتقاء يافته را نشان مي دهد نيز تهيه گردد. وجود مستند فوق در زمان بروز اشکال و تلاش در جهت رفع آن بسيار مفيد خواهد بود .

طرح کلي پروژه : هر پروژه بزرگ مي تواند با استفاده از روش هاي متفاوتي به منظور نيل به اهداف خود، پياده سازي گردد. در اين رابطه لازم است از مکانيزم هاي مختلفي براي دريافت فيدبک ها ، استفاده گردد . ( در بهترين طراحي نيز ممکن است برخي از نکات ناديده گرفته شوند ) . ايجاد طرح پروژه با يک زمانبندي مناسب مي تواند وضعيت پروژه را منطبق بر نيازها و خواسته ها ي موجود نمايد . با ايجاد طرح زمانبندي مي توان به صورت اتوماتيک زماني اضافه را نيز در نظر گرفت که اگر در برخي موارد عمليات متناسب با برنامه زمانبندي انجام نگرديد ، وقفه و يا خللي در انجام پروژه پيش نيايد .

سياست ها و رويه ها : به همراه هر تکنولوژي ، مي بايست مستندات لازم در رابطه با جزئيات سياست ها و رويه ها در زمان استفاده عملياتي از شبکه ايجاد گردد . سياست ها شرايط و نحوه استفاده از شبکه را مشخص مي نمايند . مثلا" ممکن است شما به پرسنل سازمان خود اجازه ندهيد که در محيط کار اقدام به ارسال نامه هاي الکترونيکي شخصي نموده و يا صفحات وبي را مشاهده نمايند که هيچگونه ارتباطي با فعاليت شغلي آنان ندارد . رويه ها ، جزئيات دستورالعمل ها ي لازم در رابطه با نحوه انجام عمليات را مشخص مي نمايند.