الکسا تعداد صفحات بازديد شده توسط بازديد کنندگان سايت را pageviews در نظر مي گيرد.
نکته:چندين بازديد از يک صفحه توسط يک کاربر در طول روز فقط يک بازديد محاسبه خواهد شد.
در مثال تصوير پايين تعداد ميانگين بازديد صفحات در 3 ماه گذشته حدود 6.8 بوده است: