از روزهاي اوليه وب، نسخه هاي بسياري از HTML وجود داشته است:
نسخه سال
HTML1991
HTML 2.01995
HTML 3.21997
HTML 4.011999
XHTML 1.02000
HTML52012
XHTML52013