هزينه‌ي پياده‌سازي
    پياده‌سازي در مقياس بزرگتر ممکن است نياز به آموزش، برنامه‌ريزي و گواهي‌نامه‌هايي داشته باشد. ممکن است CMSهاي خاص نياز به نصب سخت‌افزار داشته باشند. تعهد استفاده از نرم‌افزار نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتري است. تعهد براي آموزش، توسعه و نگهداري هزينه‌هايي هستند که بر سيستم‌هاي سازماني تحميل خواهند شد.[??]

هزينه‌ي نگهداري
    گاهي اوقات ممکن است نگهداري از سيستم‌هاي مديريت محتوا نيازمند به روزرساني مجوز، ارتقا و نگهداري سخت‌افزاري باشد.

مسائل مربوط به رکود
    سيستم‌هاي مديريت محتواي بزرگتر ممکن است در شرايطي، رکود را تجربه کنند: 1. اگر زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري به روز نباشند، 2. اگر پايگاه‌هاي داده به درستي به کارگيري نشوند، 3. اگر فايل‌هاي web cache (که بايد هر وقت داده‌ها بارگذاري مجدد مي‌شوند، به روز رساني شود) به سرعت رشد کند. مسائل مربوط به بارگذاري متعادل ممکن است ذخيره‌ي اين فايل‌ها را مختل کند.

ادغام ابزارها
    آدرسهاي اينترنتي توليد شده توسط بسياري از CMSها به اندازه‌ي کافي براي صفحات ايستا و ديگر ابزارهاي وب، باثبات نيستند که بتوان به آنها اعتماد کرد، چون به صورت پويا توسط پارامترهاي داخلي و منابع اطلاعاتي توليد مي‌شوند، به خصوص در موتورهاي جستجو.