جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : منظور از عناصر html چيست؟ :

شرح :

تگ هاي  HTML و عناصر  HTML  اغلب براي توصيف چيزي مشابه استفاده مي شوند. اما به بيان دقيق، يک عنصر HTML همه چيزي است که بين تگ شروع و تگ پايان قرار دارد، از جمله تگ ها:
<p>اين يک پاراگراف است.</p>