تگ هاي HTML

تگ هاي نشانه گذاري HTML معمولا تگ هاي HTML ناميده مي شود.
  • تگ هاي HTML، کلمات کليدي (نام تگ) هستند که توسط براکت هاي زاويه ، مانند <html> احاطه شده اند.
  • تگ هاي HTML معمولا به صورت جفت مي آيند مانند <b> و <b/>
  • تگ اول  تگ شروع و تگ دوم تگ پايان ناميده مي شوند.
  • تگ پاياني مانند تگ شروع، نوشته شده مي شود ، اما با يک اسلش قبل از نام تگ.
  • تگ هاي شروع و پايان برچسب هاي افتتاح و اختتام نيز ناميده مي شود.