همانطور که از نام اين نرم افزار پيداست قادر است به راحتي از تمام سايت هاي اشتراک ويدئو دانلود نمايد. لازم به ذکر است اين نرم افزار قادر است به طور هوشمند تمام امنيت هاي ايجادي توسط اين سايت ها را کنار زده و لينک اصلي ويدئو را شناسايي و با قابليت توقف به شما ارايه کند؛ به همين دليل هيچگاه ويدئو هاي دانلودي شما دچار تخريب و خرابي نخواهند بود. امکانات اين نرم افزار تنها به دانلود فلش ويدئو هاي محدود نمي شود و از آنجايي که ممکن است برخي از سايت ها با ايجاد خدشه هايي در دانلود ، ويدئوي شما را دچار مشکل کنند ، اين نرم افزار قابليت ترميم و تعميرات تصويري اين فلش ويدئو ها را نيز بر عهده مي گيرد.

 فعاليت شرکت نرم افزاري