طراحي و توليد شده بر اساس آخرين تکنولوژي و روشهاي روز
    بهره مندي از سرويس دهنده قدرتمند SQL Server Microsoft
    استفاده از روشهاي Socket Programming جهت ارتباطات Real Time
    ماژولار و قابليت توسعه و تغيير بر اساس نياز مشتري
    زبان برنامه نويسي دلفي Delphi