رايانه هاي بزرگ ( mainframe computer )

رايانه هاي بزرگ ( mainframe computer ) | شرکت طراحي سايت بهپردازن

رايانه هاي بزرگ ( mainframe computer ) : براي محاسبات بسيار پيچيده و سنگين طراحي شده اند و در موسساتي به کار گرفته مي شود که حجم اطلاعات مورد پردازش در آنها بسيار زياد است . اندازه ي اين کامپيوتر ها زياد است و قسمت هاي تشکيل دهنده ي آنها مجزا از هم هستند .