دامنه يا دامين، آدرس وب سايت شما مي باشد که از دو قسمت نام و پسوند تشکيل شده است. پسوندهاي بين الملي رايج براي ثبت دامنه، عبارتند از : org, net, com که داراي مصارف عمومي مي باشند و هر يک به ترتيب معرف سايتهاي تجاري (Commercial) ، شبکه (Network) و سازماني يا غير انتفاعي (Organization) مي باشند. همچنين يك پسوند ديگر كه بسيار مورد استفاده است پسوند ملي هر كشور است. مثلا سايت هائي كه متعلق به كشور ايران هستند با پسوند ir و سايتهاي متعلق به كشور روسيه با پسوند ru و ... ثبت خواهند شد. در ثبت دامنه ها هيچ محدوديتي وجود ندارد ولي نامها با توجه به اينكه چه كسي زودتر براي ثبت آن نام اقدام كرده باشد، ثبت مي شوند.
اين نامها براي مدت يك سال در اختيار شما هستند و شما مي توانيد هر ساله آن را تمديد نمائيد يا از همان ابتدا آدرس را به مدت چند سال رزرو نمائيد.