به دسته‌اي خاص از نرم‌افزارهاي رايانه‌اي اطلاق مي‌شود که در راستاي کمک به کاردانان و متخصّصان انساني و يا جايگزيني جزئي آنان در زمينه‌هاي محدود تخصّصي تلاش دارند. اينگونه سامانه‌ها، در واقع، نمونه‌هاي ابتدايي و ساده‌تري از فن‌آوري پيش‌رفته‌تر سامانه‌هاي مبتني بر دانش به حساب مي‌آيند.

اين سامانه‌ها معمولاً اطلاعات را به شکل واقعيات و قواعد در دادگاني به نام پايگاه دانش به شکل ساختار مند ذخيره نموده، و سپس با استفاده از روشهايي خاص استنتاج از اين داده‌ها نتايج مورد نياز حاصل مي‌شود.