نحوه درست نوشتن RFP با معرفي مجموعه و اهداف آن آغاز مي شود و تا طراح درک بهتري از پروژه داشته باشد. بهتر از به معرفي خود و نيازهاي خود بپردازيد و از RFP هاي آماده موجود در اينترنت و ساير شرکت ها استفاده ننماييد.